Kihon waza

 1. Kette junzuki
 2. Kette gyakazuki
 3. Kette junzuki no tsukomi
 4. Kette gyakazuki no tsukomi
 5. Tobikomizuki
 6. Nagashizuki
 7. Uroshigeri chudan
 8. Sokuto chudan

Renraku waza

 1. Surikomi maegeri-mawashigeri-ushirogeri-gyakazuki
 2. Maegeri-nagashizuki-gyakazuki-mawashigeri chudan
 3. Surikomi maegeri-sokuto fumikomi-ushirogeri-uraken

Ohyu gumite

Ipponme, nihonme, yohonme

Kihon kumite

Ipponme, nihonme, 1, 2

Kata

Kushanku

 

Categories: