Kihon waza tsuki/keri

 1. Kette junzuki
 2. Kette gyakazuki
 3. Kette junzuki no tsukomi
 4. Kette gyakazuki no tsukomi
 5. Nagashizuki
 6. Surikomi mawashigeri jodan
 7. Mawashigeri jodan
 8. Ushirogeri chudan
 9. Surikomi sokuto jodan

Renraku waza

 1. Surikomi jodanzuki-renzuki chudan-maegeri-tobikomizuki-gyakazuki-surikomi mawashigeri jodan-gyakazuki
 2. Zenshinshite jodan-renzuki chudan-maegeri-mawashigeri-ushirogeri-gyakazuki
 3. Tsugiashi jodan-renzuki chudan-maegeri-tobikomizuki-nagashizuki-mawashigeri jodan

Ohyu gumite

Numbers 1-4

Kihon kumite

Numbers 1-4

Kata

Kushanku, chinto/basai, pinan kata on day

Jiyu kumite

 

Categories: