Kihon waza

 1. Kette junzuki
 2. Kette gyakazuki
 3. Kette junzuki no tsukomi
 4. Kette gyakazuki no tsukomi
 5. Nagashizuki
 6. Surikomi mawashigeri jodan
 7. Ushirogeri chudan
 8. Surikomi sokuto jodan

Renraku waza

 1. Zenshinshite jodan-renzuki chudan-maegeri-mawashigeri-ushirogeri-gyakazuki
 2. Surikomi jodanzuki-renzuki chudan-surikomi maegeri-mawashigeri-ushirogeri-uraken jodan
 3. Zenshinshite jodan-renzuki chudan-maegeri-nagashizuki-gyakazuki-mawashigeri jodan

Ohyu gumite-  no. 5, no.6, no.7

Kihon kumite

Roponme, nanahonme, 6, 7

Kata

Chinto

 

Categories: