Kihon waza tsuki-keri

 1. Junzuki no tsukomi
 2. Gyakazuki no tsukomi
 3. Tobokomizuki
 4. Surikomi mawashigeri chudan
 5. Surikomi sokuto chudan

Renraku waza

 1. Maegeri chudan-sokuto fumikomi-gyakazuki
 2. Surikomi maegeri chudan-sokuto chudan-gyakazuki

Sanbon gumite

 1. Jodan uke nihonme (no. 2)
 2. Jodan uke yonhonme (no. 4)
 3. Maegeri uke sanbonme (no.3)
 4. Maegeri uke yonhonme (no. 4)

Ohyu gumite

Ipponme

Kata

Pinan sandan

Jiyu kumite

 

Categories: