Kihon-tsuki/keri

  1. Kette junzuki
  2. Kette gyakazuki
  3. Chudan mawashigeri
  4. Chudan sokuto

Renraku waza (combination tech)

Maegeri-mawashigeri-gyakazuki
Surikomi maegeri-mawashigeri-gyakazuki

Sanbon gumite

Chudan soto uke
Ghudan uchi uke
Chudan maegeri uke gohonme (5)
Chudan maegeri uke ropponme (6)

Kata

Pinan shodan

 

Categories: